Algemene voorwaarden

Laatste update: 01 Februari 2022

Lees alstublieft deze Gebruikersvoorwaarden (“voorwaarden”, ” Gebruikersvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de https://beneluxveranda.com/ website (de “Service”) gebruikt, beheerd door Benelux veranda

(“ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en het gebruik van de Service is afhankelijk van uw akkoordverklaring en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service stemt u in met deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot de Service.

Onderhoud

Noodzakelijk onderhoud is niet van toepassing op onze overkappingen en veranda’s, door het gebruik van hoogwaardig aluminium zijn onze producten onderhoudsarm. Wanneer nodig kunt u met een natte doek met zeepsop het aluminium afnemen om deze schoon te maken. Met behulp van een (uitschuifbare) zeem kunt u het dak reinigen. Wij adviseren om uw overkapping minstens tweemaal per jaar te reinigen.

Oplevering

In vergelijking met een uit of aanbouw is er een grote risico op lekkage bij veranda’s. Dit is omdat het compleet met losse aluminium onderdelen wordt gemaakt. U krijgt daarom 6 maanden garantie ‘tegen’ lekkages. • De staanders worden ingegraven en met 20 kilo snelbeton per paal vol gestort of op de bestaande tegels bevestigd. -Wij geven geen zekerheid of garanties ‘tegen’ verzakkingen. Dit ivm het feit dat er op lange tijd altijd verzakkingen zijn. Wij plegen overleg met de klant over hoe de montage moet plaatsvinden. • Regenwaterafvoer kunnen we net boven de grond uit laten komen of in de grond met een bocht, deze wordt NIET gekoppeld aan de riolering / hemelwaterafvoer. Regenwaterafvoer van de woning koppelen met die van de overkapping valt niet onder onze werkzaamheden. Dit kan tegen extra gelden uitgevoerd worden, maar de risico’s voor lekkages en eventuele schaden zijn wij niet verantwoordelijk. – Aluminium heeft een doorbuigingstolerantie van maximaal 12 mm. Doorbuigingen binnen deze tolerantie vallen niet onder enige garantieregelingen. • Mocht de afwatering aangesloten worden op de hemelwater of riolering, zijn wij NIET verantwoordelijk voor lekkages aan de goot zijde wegens het overlopen van de goot omdat het water niet snel weg kan via de hemelwaterafvoer/riolering. • Led spots kunnen we aansluiten mits er een lichtpunt aanwezig is op de gevel. • Heldere/opal en spie platen hebben een hoog risico voor condens / water in de platen. Deze vallen NIET onder garantie! Tegen condens is er geen verzekering of garantie. U kunt dit mogelijk oplossen met een goede heater of ventilator. • Garantie 2 jaar op het materiaal en 6 maanden op het kitwerk en schuifpui(accesoire). -Geen garantie op glas. Nadat de garantie is verlopen kunnen wij alsnog tegen extra servicekosten reparaties uitvoeren. – Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen 2 maanden contact op te nemen met ons om dit te melden. Als blijkt dat u te laat ons heeft geinformeerd, dan vervallen de garanties en eventueel de schaden die als gevolg hiervan (zijn) ontstaan. -Benelux Veranda is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schaden die ontstaan door extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld door storm/wind/regen. Schaden die hierdoor zijn onstaan hoort u aan uw verzekering te melden. – Benelux veranda is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schaden en/of lekkages ontstaan door klussen/montages buiten de ‘’standaarden’’, zoals een overkapping op een balkon, terras, appartement, een overkapping tegen een bedrijfspand aan, een overkapping tussen twee gebouwen en/of soortgelijke moeilijke situaties. Dit is op eigen risico van de klant. Onze overkappingen/veranda’s zijn bedoeld voor in een tuin, vrijstaand of vast aan het gevelwerk van de woning, bungalowwoning, tuinhuis, terras etc. • U dient elke maand uw goot vrij te maken van bladeren, dit i.v.m. verstoppingen in de goot afvoer. Anderzijds vervallen de garanties op lekkages. • Glas platen wat geleverd wordt en/of gemonteerd wordt bv, dakbedekking, zijwanden, schuiframen/Schuifpui, alles wat van glas is leveren/monteren wij compleet zonder barsten/beschadigingen. Na alles compleet geleverd te hebben stellen wij ons niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen, barsten en krassen. -Het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben. -De ondergrond dient geheel verhard te zijn en MOET vlak en waterpas zijn. -De glazen schuifwanden en schuifpuien werken het beste als de ondergrond waterpas is. De risico hiervan is op de klant. -Waar fundering in de grond dient te komen moet de grond volledig ontdaan zijn van bestrating, puin, funderingen en dergelijke. – Benelux Veranda is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond. -Herstraten van ontnomen bestrating ten behoeven van funderingsblokken (poeren) is voor eigen rekening. – Benelux Veranda is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van consument en de schaden die ontstaan als gevolg van montage. -U bent zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen. Eventuele gevolgen en/of aansprakelijkheid van het niet hebben van de juiste vergunningen komen nooit voor rekening van Benelux Veranda, maar ten allen tijde voor rekening van uzelf. -Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht. -Bij niet kunnen komen op de afgesproken dag, tijdens of voor de montage, als blijkt, dat er bepaalde materialen te kort zijn of de materialen zijn verkeerd, zullen we een nieuwe montagedatum inplannen en dit zo snel mogelijk oplossen en zijn wij niet aansprakelijk voor bepaalde coulanceregelingen/schadebedragen. – Benelux veranda is niet verantwoordelijk voor schaden die ontstaan na het uitvoeren van overige klussen, zoals zandcement/beton laten storten, tegelen, tuinrenovaties, bestrating, schuttingen. Wij zijn slechts een tussenpersoon hierin. Dit is op eigen risico.

Garantievoorwaarden

Wij geven om onze producten en doen uiteraard ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er iets gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.

Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen 2 maanden contact op te nemen met ons. Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

Leverings en montagevoorwaarden

Leveringsvoorwaarden (indien u niet door Benelux  Veranda laat monteren) Onze klantenservice neemt contact met u op om samen de afleverdatum te bepalen. De bezorging van uw bestelling vindt plaats op de afgesproken dag tussen 07:30 en 22:00 uur. Een dag voor de levering nemen wij telefonisch contact met u op, om aan te geven of wij in de ochtend, middag of avond zullen bezorgen. ××× Let op: een specifieke tijd kunnen we niet noemen in verband met het weer en verkeer. Indien Benelux veranda de bestelling niet op de afgesproken datum kan leveren, dan is hier GEEN coulanceregeling op van toepassing. Benelux veranda neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe leverdatum af te spreken. Wij adviseren dan ook geen monteurs in te huren op deze(bezorg)dag. Onze bezorgers zullen u een half uur voor de levering bellen om u te informeren dat zij naar u onderweg zijn. Zij gebruiken hiervoor het telefoonnummer dat u aan ons heeft doorgegeven. De levering geschiedt tot de eerste drempel. Indien u in overeenstemming met de bezorgers hiervan afwijkt, draagt u het risico. Hiervan uitgezonderd is in het geval wanneer ernstige nalatigheid of opzet aantoonbaar is. Ons levergebied beslaat Nederland, België en tot 180 kilometer hemelsbreed over de Duitse grens. Wanneer u zelf een bestelling komt ophalen op onze vestiging dan staat hier geen compensatie tegenover. Uw bestelling wordt buiten klaargezet om in te laden. Het inladen dient u zelf te verzorgen. Wij adviseren dat u bij zwaardere producten met minimaal twee personen komt. Controleer voordat u een onderdeel monteert of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert maak hier ter plekke dan foto’s van en neem telefonisch contact met ons op. Bij sneeuw of vorst dient u de parkeerplaats en/of inrit ijs en sneeuwvrij te maken in verband met de veiligheid van onze bezorgers.

Algemene voorwaarden Benelux Veranda

Artikel 1. Definities Benelux Veranda gevestigd en kantoorhoudende Buitenlanden 32 1948 PD Beverwijk  Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77207610 de geregistreerde handelsnamen van Benelux veranda. ‘Wederpartij’: degene die aan Benelux veranda een opdracht verstrekt of een bestelling plaatst of met wie Benelux veranda een overeenkomst sluit; ‘Producten of zaken’: producten of zaken zoals deze op enig moment in het product en leveringsassortiment van Benelux veranda zijn opgenomen; ‘Partijen’: Benelux veranda en wederpartij gezamenlijk.

Artikel 2. Algemeen 2.1. Op alle offertes/samenwerkingen en/of overeenkomsten met Benelux veranda tot het leveren van zaken en/of het diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 2.2. Algemene voorwaarden van wederpartij worden geacht door Benelux veranda uitdrukkelijk te zijn verworpen, onder uitdrukkelijke toepasselijkheidverklaring van de voorwaarden van Benelux veranda, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van kracht. 2.4. Indien Benelux veranda niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Benelux veranda in enigerlei mate recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 3. Offertes 3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Benelux veranda zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3.2. Benelux veranda kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.3. Als wederpartij aan Benelux veranda voor het uitbrengen van een aanbieding of offerte gegevens, tekeningen, of andere documenten verstrekt, mag Benelux veranda uitgaan van de juistheid hiervan. 3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst Overeenkomsten gelden tussen partijen als gesloten vanaf de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Benelux veranda respectievelijk de dag waarop Benelux veranda een door wederpartij bij haar geplaatste (online/digitale) opdracht feitelijk uitvoerde. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Artikel 5. Wijzigingen in de overeenkomst Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze voorwaarden, zijn slechts van kracht, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Benelux veranda en wederpartij zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6 lid 2 (Prijs). Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Leidt de wijziging tot een prijsaanpassing dan zal Benelux veranda daarvan voor zover mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke termijn van uitvoering of levering worden gewijzigd.

Artikel 6. Prijzen 6.1. De door Benelux veranda opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen. 6.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer onvoorziene kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt is Benelux  veranda gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Een prijswijziging geeft wederpartij geen

recht tot ontbinding van de overeenkomst. 6.3. Indien reeds een gedeelte van de door Benelux veranda te leveren producten/zaken is geleverd, is het vermelde in lid 2 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Benelux veranda nog te leveren producten/zaken.

Artikel 7. Verzending Benelux veranda bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8. Leveringstermijnen en uitvoering overeenkomst 8.1. De leveringstermijn wordt door Benelux veranda bij benadering vastgesteld, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 8.2. Overschrijding van een overeengekomen (fatale) leveringstermijn brengt Benelux veranda niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht Benelux veranda niet tot betaling van schadevergoeding en geeft wederpartij niet het recht tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst en/of van de uit de overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen. 8.3. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de leveringstermijn bepaalde, wordt deze termijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Benelux veranda ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door wederpartij van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of ten gevolge van het niet verlenen van medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 8.4. Benelux veranda heeft het recht bepaalde werkzaamheden voor wederpartij te laten verrichten door derden. 8.5. Benelux veranda is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst met wederpartij door middel van deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveringen geldt elke afzonderlijke partij producten/zaken als een levering en is Benelux veranda gerechtigd ter zake deze deelleveringen afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9. Risico en levering 9.1. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering is Benelux veranda gerechtigd de producten/zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij. 9.2. Schade aan producten/zaken veroorzaakt door vernieling of beschadiging van verpakking is voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen. 9.3. Wederpartij dient in beginsel zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding 10.1. Benelux veranda is gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de nakoming van haar verplichtingen uit de met wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien: a. wederpartij de verplichtingen uit deze of voorgaande overeenkomsten niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Benelux veranda ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen of dat Benelux veranda in haar verhaalsmogelijkheden zal worden benadeeld; c. wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d. in geval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, overlijden, onder bewind- of curatelestelling, staking of beëindiging van de bedrijfsuitoefening door wederpartij of het kennelijk voornemen daartoe, (conservatoir of executoriaal) beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd, een en ander voor zover van toepassing; e. indien door vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van Benelux veranda kan worden gevergd dat Benelux  veranda de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen 10.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Benelux veranda op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Benelux veranda de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 10.3. Indien Benelux veranda tot opschorting of (gedeeltelijke) ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten. 10.4. Benelux veranda is steeds gerechtigd vergoeding van schade te vorderen, indien de ontbinding of opschorting van de overeenkomst aan wederpartij is toe te rekenen. 10.5. Indien wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met bijkomende kosten integraal aan wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Overmacht 11.1. Benelux veranda is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorziende, waarop Benelux veranda geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Benelux veranda niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 11.3. Indien en voor zover Benelux veranda ten tijde van het intreden van de overmacht situatie haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, en het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Benelux veranda gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 12. Betaling 12.1. Betaling dient zonder enige korting te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum, op een door Benelux veranda aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 12.2. Benelux veranda is gerechtigd digitaal te factureren. 12.3. Het recht van wederpartij om zijn eventuele vorderingen op Benelux veranda te verreken wordt is uitgesloten. 12.4. Benelux veranda is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden. Benelux veranda is tevens gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Benelux veranda is voldaan, bij gebreke waarvan al hetgeen wederpartij aan Benelux veranda, uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar is. Voorts is Benelux veranda steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling, dan wel te factureren voor dat levering heeft plaatsgevonden. 12.5. Indien wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een schadevergoeding verschuldigd voor de schade die Benelux veranda heeft geleden. 12.6. Benelux veranda is gerechtigd om naast de hoofdvorderingen buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de niet-tijdige betaling aan wederpartij in rekening te brengen. Indien Benelux veranda het faillissement van wederpartij aanvraagt is wederpartij naast de hoofdsom en de buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd. 12.7. Benelux veranda heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 12.8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op info@beneluxveranda.com

HomeCategorieënAccount
Zoeken